Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT– CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR
DE SERVICII TURISTICE

Nr. .........din data ...........

Părțile contractante:

Societatea comerciala PROMO VACANTA SRL, cu sediul în strada Știrbei Voda , nr 62 , etaj 1 , sector 1, București, număr de înregistrare la Registrul Comerțului  J40/7575/2021, CUI 44182923,capital social 25.000 Ron,  titulară a Licenței de turism 2411/ 02.03.2022, polița asigurare IF-I NR 4027/17.01.2024 valabila in perioada 04.02.2024 - 03.02.2025 German Romanian Assurance S.A, e-mail: contact@promovacanta.ro, telefon: 0771.252.919, website www.promovacanta.ro,  reprezentată prin ...... , în calitate de Administrator, în calitate de VÂNZĂTOARE
si:

si CĂLĂTORII, identificați în ANEXA 1, reprezentanți prin  .............în calitate de CUMPĂRĂTORI

în baza:
ofertelor de pachete de servicii de călătorie combinate și puse la dispoziția călătorilor de către Agenția de turism organizatoare  
informării persoanelor fizice și a acordului - consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal exprimat de către Călători
informațiilor standard comunicate Călătorilor și asumate de Călători, potrivit OG nr. 2/2018
informațiilor precontractuale generate în temeiul ofertei selectate de Călători, acceptate de Călători direct/prin reprezentant
 
au convenit perfectare prezentului contract de vânzare-cumpărare a pachetului de servicii de călătorie, servicii de călătorie deținute de Agenția de turism organizatoare, în următoarele condiții.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Agenția de turism intermediara a pachetului de servicii călătorie ales de călători sau a unor servicii individuale din cadrul pachetului de servicii de călătorie, înscris/înscrise în informațiile precontractuale,  bonul de comandă,  vouchere  și bilete de avion, respectiv cumpărarea de către călători a pachetului de servicii călătorie ales sau a unor servicii individuale din cadrul pachetului de servicii de călătorie alese de către aceștia, în cunoștință de cauză, după prezentarea ofertelor, informațiilor standard și informațiilor precontractuale.
1.2. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către Agenția de turism intermediara, prin prestatorii specializați în servicii de călătorie, a tuturor serviciilor cuprinse în pachetul de călătorie ales și acceptat de călători sau a  unor servicii individuale din cadrul pachetului de servicii de călătorie, în schimbul prețului achitat de călători.
 
II. PERFECTAREA CONTRACTULUI
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare dintre următoarele situații, respectiv la următoarele momente/date:
a) în momentul semnării contractului în formă fizică (tipărită) de către călători, prin reprezentant și Agenția de turism intermediara, după generarea și acceptarea informațiilor precontractuale;
b) prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice de călătorie, după generarea și acceptarea informațiilor precontractuale, în cazul pachetelor de călătorie achiziționate online; 
2.2. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a tuturor serviciilor de călătorie din cuprinsul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de călători. 

III. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

3.1. Prețul de vânzare-cumpărare a pachetului de servicii de călătorie / a serviciilor individuale din cadrul pachetului de servicii de călătorie  este de  ............................ și se compune din costul serviciilor de călătorie ce formează pachetul/ serviciilor individuale din cadrul pachetului de servicii de călătorie.

3.2. Modalități de plată
3.2.1 Termene de plata sezon Iarna 2023 – 2024 ( noiembrie 2023 – 23.04.2024)
30 % - avans la incheierea contractului 
70 % cu 30 zile inainte de plecare. 
Early Booking vara sezon 2024 
15% din valoarea totala la incheierea contractului 
15% pana la 31.03.2024
70% cu 30 zile înainte de data plecării. 

3.2.2. Plata prețului se va realiza după cum urmează:
......................
3.3. Plata serviciilor turistice de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă specificată în contract: EUR sau RON. Plățile în RON vor fi calculate la cursul BNR din ziua emiterii facturii  + 2% comision de risc valutar.
3.4. Plata prețului se va realiza prin virament în conturile Agenției de turism intermediare Promo Vacanta Srl:
- pentru plăți in LEI: RO49BTRLRONCRT0599600201
- pentru plăți in EUR: RO96BTRLEURCRT0599600201
3.5. Călătorii sunt obligați să achite prețul pachetului de servicii de călătorie Agenției de turism intermediare, proprietara pachetului de serviciu de călătorie, în termenele convenite prin prezentul contract, de această plată integrală a pachetului de servicii de călătorie depinzând și executarea serviciilor de călătorie de către Agenția de turism intermediare și de către terții prestatori de servicii specializate.
3.6. Prețul pachetului de servicii de călătorie, ce formează obiectul material al prezentului contract, poate fi mărit, unilateral de Agenția de turism organizatoare,  numai în cazul în care intervin schimbări/majorări ale prețului transportului de RO, ca urmare a creșterii costului carburanților sau al altor surse de energie, în cazul creșterii nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, atunci când aceste creșteri au fost impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi sau în cazul creșterii cursului de schimb relevant pentru pachetul achiziționat de călători.
3.7. Creșterea prețului, împreună cu justificarea creșterii și calcul prețului majorat, vor fi comunicate, de către Agenția de turism intermediara,  călătorilor, în scris, prin e mail sau prin notificare scrisă, comunicată la adresa de corespondență indicată în prezentul contract, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului de călătorie.
3.8. Dacă creșterea prețului pachetului de servicii de călătorie depășește 8 % din prețul total al pachetului, călătorii au posibilitatea ca, într-un termen de 3 zile de la primirea notificării (prin e mail sau corespondență scrisă), să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul, fără a plăti vreo penalitate de încetare.
3.9. În cazul în care, după încheierea contractului și înainte de începerea executării pachetului, are loc o reducere a prețului pachetului de servicii de călătorie, ca urmare scăderii prețului transportului de pasageri, datorită diminuării costului carburanților sau al altor surse de energie sau ca urmare a scăderii nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, atunci când aceste scăderi au fost comunicate de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi ori ca urmare a scăderii cursului de schimb relevant pentru pachetul achiziționat de călători, călătorul are dreptul la obținerea acestei reduceri. 
3.10. În cazul unei reduceri de preț, Agenția de turism organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorilor. La cererea călătorilor, Agenția de turism organizatoare prezintă dovezile cheltuielilor administrative respective.
3.11. Scăderea prețului, împreună cu justificarea scăderii și calcul cheltuielilor administrative, vor fi comunicate, de către Agenția de turism intermediara, călătorilor în scris prin e mail sau prin notificare scrisă, la adresa de corespondență indicată în prezentul contract, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului de călătorie.

    
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI DE TURISM  ORGANIZATOARE
4.1. Agenția de turism organizatoare  se obligă să furnizeze călătorilor, cu prioritate, toate informațiile necesare pentru alegerea pachetului de servicii de călătorie corespunzător. Agenția de turism organizatoare pune la dispoziția călătorilor ofertele de pachete de călătorie proprii,  informațiile standard și informațiile precontractuale, precum și orice alte informații solicitate, anterior perfectării contractului.    
4.2.  Agenția de turism organizatoare va pune la dispoziția călătorilor un exemplar al contractului în formă scrisă (tipărită) sau în formă electronică. Agenția de turism organizatoare va pune la dispoziția călătorilor toate documentele necesare pentru realizarea călătoriei potrivit pachetului de servicii de călătorie achiziționat, după realizarea plății finale a pachetului de servicii de călătorie către Agenția de turism organizatoare.
4.3. Agenția de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie executate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.
4.4. Agenția de turism organizatoare va solicita călătorilor efectuarea plății integrale a pachetului turistic conform conditiilor de plata valabile pentru fiecare oferta in parte urmand ulterior sa primeasca documentele de călătorie în baza cărora aceștia pot efectua serviciile de călătorie achiziționate.
4.5. Înainte de începerea executării pachetului, Agenția de turism organizatoare  își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral și alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie (altele decât clauzele privitoare la prețul pachetului de servicii de călătorie), numai în cazul în care modificarea este nesemnificativă.
4.6. În acest caz Agenția de turism organizatoare va informa călătorii cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil, prin e mail sau notificare scrisă expediată la adresa de corespondență prevăzută în prezentul contract.
4.7. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie cuprinse în pachetul achiziționat de călători (inclusiv schimbarea locului de cazare) sau în cazul în care nu poate îndeplini cerințele speciale ale călătorilor, aceste modificări vor fi comunicate călătorilor, în scris prin e mail sau notificare la adresa de corespondență, de către Agenția de turism organizatoare. Totodată călătorilor li se va comunica, de către Agenția de turism organizatoare, și faptul că aceștia au posibilitatea ca, într-un termen 3 zile de la comunicare, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. 
4.8. Într-un asemenea caz Agenția de turism organizatoare poate oferi călătorilor  un alt pachet de servicii de călătorie (pachet de substituție) dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară, iar în caz de schimbare a locului de cazare Agenția de turism organizatoare va oferi călătorilor cea mai apropiată variantă din locația inițială de o calitate echivalentă sau superioară.
4.9. Agenția de turism organizatoare informează călătorii, fără întârzieri nejustificate și într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil, cu privire la modificările propuse și impactul acestora asupra prețului pachetului, precum și cu privire la  pachetul de substituție oferit și prețul acestuia.
4.10. Agenția de turism organizatoare informează călătorii, fără întârzieri nejustificate și într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil, cu privire la termenul de 3 zile în care călătorii trebuie să informeze Agenția de turism operatoare cu privire la decizia lor, precum și faptul că lipsa unui răspuns din partea călătorilor conduce la încetarea prezentului contract. 
4.11. În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încetat și călătorul nu acceptă un alt pachet, Agenția de turism organizatoare rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorilor, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului.
 4.12. Agenția de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi călătorilor rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
    -  numărul de persoane înscrise pentru pachete de călătorie pentru care transportul se realizează cu curse charter (avion)  este mai mic 100 de călători/destinație;
    - Agenția de turism organizatoare nu poate executa serviciile din pachetul achiziționat de călători  din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, urmând a fi înștiințați călătorii cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.
4.13. Agenția de turism organizatoare va înștiința călătorii cu privire la încetarea contractului în următoarele termene:
     - 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
    - 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;
    - 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;
4.14. În aceste două cazuri de încetare a contractului (4.12. și 4.13.) Agenția de turism organizatoare rambursează orice plăți efectuate de către sau pe seama călătorilor pentru pachetul achiziționat, din care se scade penalitatea de încetare corespunzătoare. Aceste restituiri sau rambursări se efectuează către călători fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
4.15. În cazul în care călătorii procedează la transferul contractului, Agenția de turism organizatoare va informa călătorii cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri nu vor depăși costurile suportate efectiv de Agenția de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
4.16. Agenția de turism organizatoare prezintă persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
4.17. Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare de colectarea corectă a tuturor informațiilor/datelor de la călători și de transmiterea lor completă către operatorii de servicii de călătorie pentru o executare corespunzătoare a serviciilor de călătorie din cuprinsul pachetului achiziționat de călători. Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru orice erori cauzate de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile și pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.  Agenția de turism organizatoare nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorilor sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.
4.18. Agenția de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.
4.19. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută, în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția de turism organizatoare remediază neconformitatea, cu excepția cazurilor în care neconformitatea nu poate fi remediată sau remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
4.20. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată conform contractului, Agenția de turism organizatoare va oferi, fără costuri suplimentare pentru călători, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorilor la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. 
4.21. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător, pentru continuarea derulării pachetului, oferirea cazării în aceeași locație sau în cea mai apropiată variantă față de cea inițială.
4.22. În cazul în care serviciile alternative propuse, conform alineatului precedent, au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contract, Agenția de turism organizatoare acordă călătorilor o reducere adecvată a prețului.
4.23. Dacă pachetul de servicii de călătorie include transportul de pasageri, în situația în care  este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorii resping serviciile alternative propuse, Agenția de turism organizatoare asigură repatrierea călătorilor cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călători.
4.24. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorilor astfel cum s-a convenit contractual, din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Agenția de turism organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător. 
4.25. Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.
4.26. Limitarea costurilor la trei nopți de cazare nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, însoțitorilor acestora, femeilor însărcinate, minorilor neînsoțiți și nici persoanelor care au nevoie de asistență medicală specială, cu condiția ca Agenția de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.
4.27. Agenția de turism organizatoare nu are dreptul să invoce circumstanțe inevitabile și extraordinare pentru a limita răspunderea, dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanțe în temeiul legislației Uniunii Europene.
4.28. Agenția de turism organizatoare acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorilor aflați în dificultate, prin furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară și prin efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
4.29. Agenția de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de Agenția de turism organizatoare.
4.30. În cazurile în care Agenția de turism organizatoare plătește o despăgubire, acordă o reducere de preț sau îndeplinește alte  obligații care îi revin în temeiul legislației în vigoare, aceasta are dreptul de a pretinde reparații de la orice terț care a contribuit la evenimentul care a generat despăgubirea, reducerea prețului sau alte obligații.
4.31. Agenția de turism organizatoare va pune la dispoziția părinților sau tutorilor informații care să permită contactul direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de acesta în locul în care minorul este cazat, în cazul minorilor neînsoțiți de un părinte sau de o altă persoană autorizată.
4.32. Agenția de turism organizatoare garantează plățile efectuate de călători sau în numele călătorilor.
4.33. Agenția de turism organizatoare raportează pachetele de servicii de călătorie către Ministerul Turismului potrivit actelor normative : Ordonanta 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie ; Ordinul 1183/2018 si  Ordinului nr. 874/2019 emis de Ministerul Turismului pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului. 
4.34 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta sa transportul pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia Organizatoare nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora / cat si situatiile in care exista escale sau modificare ruta decat cele inscrise in programul turistic. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.  
4.35 Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (mai putin avion). 


V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CĂLĂTORILOR
5.1. Călătorii au dreptul de a fi informați, în mod complet, corect anterior semnării contractului prin ofertele prezentate, informațiile standard și informațiile precontractuale puse la dispoziție de Agenția de turism organizatoare. Calatorii au obligatia de a verifica toate informatiile cu privire la conditiile oferite de unitatea hoteliera pe toata perioada sejurului turistic. Pe site-ul hotelului cat si a organizatorului, turistul va gasi toate informatiile cu privire la facilitatile oferite de unitatea hoteliera. In cazul in care nu se regaseste o anumita facilitate dorita , calatorul are obligatia sa o solicite in scris de la agentia de turism. 
5.2. Călătorii au dreptul de a li se înmâna/comunica un exemplar al contractului în formă scrisă (tipărită) sau în formă electronică de către Agenția de turism organizatoare.
5.3. Călătorii au dreptul de a intra în posesia tuturor documentelor necesare pentru realizarea călătoriei potrivit pachetului de servicii de călătorie achiziționat, după realizarea plății finale a pachetului de servicii de călătorie către Agenția de turism organizatoare.
5.4. Călătorii au obligația de a efectua plata integrală a prețului pachetului de servicii de călătorie achiziționat cu 5 zile înainte de data la care Agenția de turism organizatoare transmite călătorilor documentele de călătorie în baza cărora călătorii pot efectua călătoria achiziționată.
5.5. Călătorii pot transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția de turism organizatoare într-un termen rezonabil înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. Se consideră a fi transmisă într-un termen rezonabil notificarea cu cel puțin șapte zile înainte de începerea executării pachetului. 
5.6. Călătorii (cedenți) care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și noii călători (cesionarii) cărora le este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
5.7. Agenția de turism organizatoare informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Costurile de transfer nu vor depăși costurile suportate efectiv de Agenția de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
5.8. Călătorii au dreptul de a fi informați pe deplin, prin notificări scrise transmise prin e mail sau la adresa de corespondență din prezentul contract despre orice modificări ale clauzelor contractuale, inclusiv cele privitoare la modificarea prețului. Notificarea se va transmite călătorilor cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
5.9. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie cuprinse în pachetul achiziționat de călători sau în cazul în care nu poate îndeplini cerințele speciale ale călătorilor ori  propune să se mărească prețul pachetului cu mai mult de 8%, călătorii au obligația de a comunica Agenției de turism organizatoare dacă acceptă aceste modificări semnificative propuse sau dimpotrivă dacă aleg să  înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. Călătorii au obligația de a furniza răspunsul cu privire la modificările propuse  într-un termen de 3 zile de la comunicarea acestor modificări. 
5.10. În cazul în care încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorii pot accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de Agenția de turism organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.
5.11. În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau pachetul de substituție oferit au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, călători au dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului.
5.12. Călătorii pot înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorii încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, aceștia vor fi obligați să plătească Agenției de turism organizatoare penalitățile prevăzute la CAPITOLUL  VI din prezentul contract.
5.13. Pe cale de excepție călătorii au dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În acest caz călătorii au dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu au dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
5.14. Călătorii informează, fără întârzieri nejustificate, Agenția de turism organizatoare în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ținând cont de circumstanțele cazului.
5.15. În cazul în care Agenția de turism organizatoare nu remediază neconformitatea, cu excepția cazurilor în care neconformitatea nu poate fi remediată sau remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate, într-un termen rezonabil stabilit de călători, călătorii pot face ei înșiși acest lucru și pot solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorii nu trebuie să specifice un termen dacă Agenția de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.
5.16. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călători, aceștia pot înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie, fără plata unei penalități de încetare și, după caz, călătorii pot solicita reducerea prețului și/sau despăgubiri.
5.17. Când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată potrivit contractului și Agenția de turism organizatoare oferă călătorilor servicii alternative, aceștia (călătorii)  pot respinge aceste servicii alternative propuse, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit inițial în contract sau în cazul în care reducerea de preț acordată este inadecvată.
5.18. În cazul în care serviciile alternative propuse de Agenția de turism organizatoare au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorii au dreptul la o reducere adecvată a prețului.
5.19. În cazul în care Agenția de turism organizatoare este în imposibilitatea de a furniza servicii alternative sau călătorii resping serviciile alternative propuse, aceștia au dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 
5.20. Călătorii beneficiază de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția de turism organizatoare dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorilor.
5.21. Călătorii au dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenției de turism organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformități. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.
5.22. Călătorii nu au dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care Agenția de turism organizatoare dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorilor, când neconformitatea este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau este imprevizibilă sau inevitabilă sau când neconformitatea este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

5.23. În toate cazurile în care călătorii au dreptul la despăgubiri care trebuie plătite de Agenția de turism organizatoare aceste despăgubiri nu pot să depășească triplul valorii pachetului de servicii de călătorie achiziționat, cu excepția  vătămărilor corporale sau daunelor provocate intenționat sau din neglijență.
5.24. În măsura în care convențiile internaționale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeană limitează valoarea despăgubirii sau condițiile în care este plătită despăgubirea de către furnizorul unui serviciu de călătorie care face parte dintr-un pachet, aceleași limitări sunt aplicabile și pentru Agenția de turism organizatoare.
5.25. Drepturile la despăgubiri sau la reducerea prețului în temeiul O.G. nr. 2/2018 nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și în temeiul convențiilor internaționale.
5.26. Despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul prezentului contract și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul regulamentelor și convențiilor internaționale menționate anterior se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.
5.27. Călătorii vor adresa mesaje, cereri sau reclamații în legătură cu executarea pachetului în mod direct Agenției de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate.
Datele de corespondență ale Agenției de turism organizatoare: PROMO VACANTA SRL Bucuresti, str. Stirbei Voda nr 62 tel: 0771.252.919;  contact@promovacanta.ro
5.28. Călătorii beneficiază de protecția împotriva insolvenței Agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.
5.29. Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența Agenției de turism organizatoare sau când călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către Agenția de turism organizatoare a  obligațiilor contractuale asumate cu aceștia și în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plata cazării înainte de repatriere.
5.30. Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate, după solicitarea călătorului.
5.31. Călătorii au obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie și intrare pe teritoriile străine de pe site-ul Ministerul Afacerilor Externe.


VI. MODIFICARI,RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI
6.1. Agenția de turism organizatoare va percepe penalități de încetare a contractului din inițiativa călătorilor, în funcție de momentul încetării contractului, înainte de începerea executării pachetului. 

Conditii de anulare – oferte valabile iarna 2023- 2024(  noiembrie 2023 – 28.04.2024)
 · Pentru rezervarile anulate dupa data confirmarii, se va percepe o taxa de penalizare de 30% din valoarea facturata. · Pentru anularile cuprinse in intervalul 45 zile - 30 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa de penalizare de 50% din valoarea facturata. · Pentru anularile cuprinse in intervalul 29 zile- 15 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa de penalizare de 70% din valoarea facturata. · Pentru anularile cuprinse in intervalul 14 zile- 5 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa de penalizare de 90% din valoarea facturata. · Pentru rezervarile anulate in intervalul 4 zile - 0 zile inainte de data plecarii sau rezervarile No Show, se va percepe o taxa de penalizare de 100% din valoarea facturata.

Conditii de anulare - oferta Early Booking  - sezon vara 2024

Pentru rezervarile anulate până la 31.03.2024 se va percepe o taxă de penalizare de 15% din valoarea facturată. 
Pentru rezervarile anulate cel tarziu cu 21 zile calendaristice înainte de data călătoriei se va percepe o taxă de penalizare de 30% din valoarea facturată.
Pentru anularile cuprinse în intervalul 20 zile - 15 zile calendaristice înainte de data călătoriei, se va percepe o taxă de penalizare de 70% din valoarea facturată. 
Pentru anularile cuprinse în intervalul 14 zile - 5 zile calendaristice înainte de data călătoriei, se va percepe o taxă de penalizare de 90% din valoarea facturată.
Pentru anulările cuprinse în intervalul 4 zile - 0 zile înainte de data călătoriei sau rezervarile No Show, se va percepe o taxă de penalizare de 100% din valoarea facturată.

Conditii de modificare a rezervarilor dupa data confirmarii:
Modificare de nume: se va percepe o taxa de 25 euro/persoana cu pastrarea tarifului daca ne permite hotelul, in caz contar se va actualiza tariful la momentul modificarii 
Modificare data de nastere: gratuita, in cazul in care nu modifica pretul pachetului. 
Modificare tip de camera/regim de masa: gratuit, cu actualizarea tarifului la momentul modificarii 
Modificare data de plecare: se vor aplica conditiile de anulare a rezervarii si actualizarea tarifului la momentul modificarii.

6.2. În cazul în care călătorii care au contractat un pachet servicii turistice nu realizează plata prețului / restului de preț la termenul specificate în contract acesta  se considera reziliat de drept, fără trecerea vreunui alt termen, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată, iar Agenția de turism organizatoare  are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorilor și de a pune în vânzare pachetul respectiv de servicii de călătorie. În acest caz călătorii au obligația de a achita penalitățile prevăzute la pct. 6.2. din prezentul contract, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă realizată de Agenția de turism organizatoare.  
6.3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare în țara străină pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorilor li se vor reține toate taxele datorate de Agenția de turism organizatoare prestatorilor de servicii de călători, precum și cheltuielile de operare proprii ale acesteia.

VII. PROCEDURĂ DE SOLUȚIONARE A RECLAMANȚIILOR 
7.1. Călătorii au obligația de a sesiza/informa în scris (pe suport de hârtie/mail), fără întârzieri nejustificate, la fața locului, orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu descrierea completă/exactă a neconformității.
7.2. Sesizarea scrisă se va depune/comunica: prestatorului de servicii de călătorie în legătură cu care s-a constatat neconformitatea (transportatorului aerian, transportatorului terestru, prestatorului hotelier, organizatorului de excursii opționale, etc…), Agenției de turism organizatoare și reprezentantului local al Agenției de turism organizatoare.

7.3. Sesizarea scrisă se va comunica la următoarele adrese:
Agenția de turism : PROMO VACANTA SRL  Bucuresti, str. Stirbei Voda nr 62 tel: 0771.252.919;  contact@promovacanta.ro
7.4. Sesizarea privitoare la neconformitățile reclamate se va soluționa de Agenția de turism organizatoare în cel mai scurt timp posibil, în funcție de circumstanțele cauzelor generatoare ale neconformității.
7.5. Modul de soluționare a neconformităților sesizate se va comunica fără întârziere călătorilor.
7.6. În cazul în care sesizarea călătorilor nu este soluționată sau este soluționată parțial pe perioada de executare a călătoriei, călătorii vor depune la Agenția de turism organizatoare o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenția de turism organizatoare va comunica, în termen de maxim 14 zile calendaristice, modul de soluționare a reclamației și despăgubirile care i se cuvin călătorilor.  
7.6. Nu se consideră neconformități nemulțumirile subiective ale călătorilor generate de așteptările personale ce depășesc calitativ standardul pachetului de servicii de călătorie achiziționat. 


VIII. ASIGURĂRI
8.1. Călătorii beneficiază de protecția împotriva insolvenței Agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.
8.2. Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența Agenției de turism organizatoare sau când călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către Agenția de turism organizatoare a  obligațiilor contractuale asumate cu aceștia și în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plata cazării înainte de repatriere.
8.3. Călătorii sunt asigurați în cazul insolvenței Agenției de turism organizatoare, prin polița de asigurare  nr IF -i 4027 / 17.01.2024 emisă de  German Romanian Assurance Seria [MasterCompany.InsurancePolicy], cu valabilitate din 04.02.2024 pana la 03.02.2025, cu sediul in Bucuresti, Str. Emil Garleanu nr.11, Bl. A8, Ap. 49, Sector 3, Telefon: 021/3202016 
8.4. Polița de asigurare are rolul de garantare de către societatea de asigurare a riscului de neplată de către Agenția de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parțială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiate cu aceștia, în cazul insolvenței Agenției de turism organizatoare, și, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Agenției de turism organizatoare sau călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți,  atunci când în contract este inclus transportul de pasageri. Societatea de asigurare acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai poliței de asigurare, în cazul insolvenței Agenției de turism organizatoare, plata sumelor achitate de aceștia, precum și repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.
8.5. Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, începe la data semnării respectivului contract.
8.6. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călători în baza contractelor privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției de turism organizatoare.
8.7. În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri și călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenței Agenției de turism organizatoare, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului și achitate de acesta în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, la care se adaugă costul repatrierii.
8.8. În cazul în care călătorii au beneficiat de repatriere:
    a) în cazul nerespectării de către Agenția de turism organizatoare acelorlalte obligații contractuale, călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la emitentul instrumentului de garantare;
    b) în cazul insolvenței Agenției de turism organizatoare, călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate călătorilor și achitate de aceștia în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de emitentul instrumentului de garantare.
8.9. În cazul în care călătorii acceptă oferta de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, propusă de către emitentul instrumentului de garantare pentru continuarea derulării pachetului, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.
8.10. Indiferent de natura riscului garantat și de momentul producerii evenimentului garantat, nici denunțarea și nici rezilierea contractului ce are ca obiect garantarea nu vor afecta drepturile călătorului față de emitentul instrumentului de garantare, constituit în conformitate cu prevederile legale la data încheierii contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie.
8.11. Răspunderea emitentului instrumentului de garantare, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, încetează în una dintre următoarele situații, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:
    a) finalizarea derulării pachetului de servicii de călătorie, executat conform contractului respectiv;
    b) încetarea contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie în condițiile legii;
    c) rambursarea tuturor sumelor cuvenite călătorilor de către Agenția de turism organizatoare sau de către un terț, iar în cazul rambursării parțiale, răspunderea emitentului instrumentului de garantare se diminuează în mod corespunzător;
    d) plata despăgubirii datorate de către emitentul instrumentului de garantare.
8.12. Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate potrivit condițiilor contractuale, cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018, la solicitarea călătorului.
8.13. Călătorii vor fi despăgubiți de către societatea de asigurare în următoarele condiții:
8.13.1. În cazul în care Agenția de turism organizatoare nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație, societatea de asigurare organizează în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călători, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator specializat și suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului. În cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înțelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată față de cea inițială în privința condițiilor de confort, în funcție de disponibilitate.
8.13.2. În cazul în care călătorii suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, societatea de asigurare are obligația de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit de procedurile legale.

IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
Următoarele documente sunt eliberate în baza prezentului contract: biletele de avion, voucherul de cazare, voucherul de viză (dacă este cazul), polițele de asigurare medicală și storno (după caz). 

X. ADRESELE DE COMUNICARE   
Agenția de turism organizatoare: PROMO VACANTA SRL Bucuresti, str. Stirbei Voda nr 62 tel: 0771.252.919;  contact@promovacanta.ro
XI. Dispoziții finale
11.1. Prezentul contract este încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2018 și a celorlalte acte normative incidente, naționale și din Uniunea Europeană.
11.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul. 
11.4. Călătorii declară că Agenția de turism organizatoare i-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2018. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în cazul perfectării contractului la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la toate condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu ofertele Agenției de turism organizatoare.
11.5. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente. 
11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România și a celor din Uniunea Europeană.    
11.7. Prezentul contract reprezintă rezultatul negocierii libere dintre vânzător și cumpărător,  perfectat pe baza acordului liber exprimat al părților, orice altă înțelegere anterioară fiind înlocuită de prezentul contract. 

 AGENTIA   DE   TURISM ORGANIZATOARE                                                                           REPREZENTANT CĂLĂTORI        
[MasterCompany.FullName]                                                                        [Client.Name]                                                                                    Agent: [UserName]   
[MasterCompany.Stamp]                                       


ANEXA 1
la CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR
DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

Nr. PFCCPST [ContractID.Number]  din data [ContractID.Date]


CĂLĂTORII, reprezentanți prin [Client.FullInfo], beneficiari ai prezentului contract de comercializare a pachetelor de serviciu de călătorie sunt: 
[TouristsList]
Reprezentantul călătorilor semnează prezentul contract în calitate de reprezentant legal sau ocrotitor legal al minorului / minorilor (părinte/tutore/curator). 
Reprezentantul călătorilor declară pe proprie răspundere că are mandat de reprezentare din partea tuturor călătorilor pentru care a semnat prezentul contract. 

AGENTIA DE TURISM ORGANIZATOARE                                                                                         REPREZENTANT CĂLĂTORI        

[MasterCompany.FullName]                                                                    [Client.Name]                                                                                    Agent: [UserName]